coperta curriculum

În contextul multitudinii referinţelor la rolul educaţiei interculturale privind promovarea unei societăţi democratice axate pe valorile drepturilor omului şi a egalităţii de şanse, lucrarea Conceptul de curriculum şcolar intercultural, realizată de Ionuţ Vlădescu, devine oprtună prin transpunerea ideii interculturalităţii în noţiuni concrete şi strategii de valorificare a diferenţelor culturale. Odată cu şcolarizarea copiilor imigranţilor din societăţile vest-europene, domeniul educaţional este supus provocării de a aborda diferenţele culturale, evitîndu-se, pe cât posibil, riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre culturi.
   Argumentele expuse de autor în favoarea conceperii unui curriculum şcolar intercultural se bazează pe necesitatea cunoaşterii şi aplicării strategiilor educaţiei interculturale de către cadrele didactice, rezultată din caracterul permanent al migraţiilor, drepturile culturale ale minorităţilor, diversiatea în sistemul de valori şi obligaţia ameliorării relaţiilor majoritate-minoritate. Acestea sunt doar cateva din motivele care l-au determinat pe dl Vlădescu să conceapă lucrarea pornind de la aspecte generale şi specifice ale curriculumului şcolar intercultural, trecînd în revistă în cadrul capitolelor 1 şi 2 definiţii, semnificaţii ale termenului, principii interculturale în activitatea şcolară şi aducînd în vizor anumite dificultăţi ale realizării educaţiei interculturale în mediul şcolar.
Metodele, procedeele şi mijloacele de realizare a educaţiei interculturale, expuse în capitolul 3, “Particularităţi ale metodelor utilizate cu predilecţie în implementarea curriculumului  şcolar intercultural”, încorporează două moduri de realizare a educaţiei interculturale – formală  şi nonformală – fiind explicate principalele obstacole de ordin metodologic ale implementării curriculumului intercultural: timpul, spaţiul, insuficienţa dotărilor materiale, reticenţa elevilor, gestionarea ineficientă a metodelor de către cadrele didactice, conflictul între elevi etc.
Lucrarea dobîndeşte o pondere ştiinţifică de calitate prin investigaţia realizată privind utilizarea în activitatea didactică a unor metode specifice educaţiei interculturale. Demersul investigativ reflectat în capitolul 4 al lucrării, a scos în evidenţă rezultate statistice cu referire la eficienţa corelării componentelor curriculare pe dimensiunea interculturală procesuală:  realizarea obiectivelor interculturale (teleologică); utilizarea metodelor în vederea realizării educaţiei interculturale (tehnologică); utilizarea activităţilor extradidactice în scop intercultural (conţinutală).
   În concluzie, consider lucrarea Conceptul de curriculum şcolar intercultural, realizată de Ionuţ Vlădescu, o valoare aplicativă incontestabilă, menţionînd caracterul conceptual, structural, informaţional, metodologic, praxiologic şi avînd siguranţa utilităţii vaste a acesteia în domeniu.

Larisa Sadovei

Decanul  Facultăţii de Pedagogie a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chişinău, Republica Moldova

Recenzie asupra lucrării CONCEPTUL DE CURRICULUM ŞCOLAR INTERCULTURAL, realizată de IONUŢ VLĂDESCU